گزارش تصویری هفتمین و آخرین روز نمایش مرکزی آثار منتخب سیزدهمین جشنواره عمار