فراخوان ثبت خاطره

از پدر و مادر یا بزرگترهای خودتان بخواهید

 خاطره‌ی اولین درآمدشان را تعریف کنند، پاسخ‌ها را با تلفن همراه ضبط و به یکی از روش های زیر برای ما ارسال کنید.

۱- فرم همین صفحه(پایین)

۲-ربات ما در تلگرام filmema_ammar_bot@