برنامه روزهای مختلف پخش فیلم در هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار اعلام شد

دبیرخانه هفتمین جشنواره فیلم عمار برنامه روزهای مختلف پخش فیلم جشنوار که در سینما فلسطین برگزار می شود را اعلام کرد

به گزارش «روابط عمومی جشنواره عمار»، برنامه های روزهای اول تا هفتم، هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار که در سینما فلسطین برگزار می شود از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام شد. 

برنامه روز اول از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه روز نخست هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار

برنامه روز دوم از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه دومین روز هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار

برنامه های روز سوم از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه روز سوم هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه های روز چهارم از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه روز چهارم هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه روز پنجم از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه روز پنجم هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه روز ششم از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه روز ششم هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه روز هفتم از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه هفتمین روز از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار

برنامه روز هشتم از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین

برنامه هشتمین روز از هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار