معرفی فیلم‌های یکشنبه 18 دی‌ماه؛ سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

فیلم‌های برنامه اکران روز چهارم جشنواره مردمی فیلم عمار «یکشنبه 18 دی‌ماه» اعلام شد.

به گزارش «عمارفیلم» دفترچه فیلم‌شناخت روز چهارم جشنواره مردمی فیلم عمار «یکشنبه17دی‌ماه» اعلام شد.

 

مستند ورای صلح و جنگ/ سانس 2/ساعت13/سالن 1

کارگردان: رضا عسکرلو

خلاصه: مســتند ورای صلح و جنگ دیداری اســت با نیروهای بین المللی صلیــب ســرخ در خصــوص حضــور ایــن نیروهــا در اردوگاه هــای اســرای ایرانــی صــورت می گیــرد و تاثیــر گــذاری روحــی و معنــوی آزادگان بــر اســرا و نیروهــای صلیــب ســرخ را بــه تصویــر می کشــد.

میدان جمهوری/سانس2/ساعت/سالن1

کارگردان: محمد مختوایی

خلاصه: نقد قانون انتخابات مجلس شــورای اســامی ایران از ســال 1340 تا 140

زخم حراج/سانس2/ساعت13/سالن 1

کارگردان: داوود مبصری

خلاصه: روایتــی صریــح از زخم هــا و رنــج هایــی کــه بــا مقــدس نمایــی خصوصــی ســازی، بــر پیکــر اقتصــاد ایــران وارد شــده اســت. هشــداری تــکان دهنــده بــر ادامــه رونــد غلــط گذشــته بــا چشــمان بســته؛ حــالا زمــان اصــاح رویکرد هــای غلــط گذشــته اســت، ترمــز ایــن قطــار را بایــد کشــید.

نماهنگ نمره عالی /سانس3/ساعت 15:15/سالن 1

کارگردان: علی یوسفی مفید

خلاصه: نماهنــگ نمــره عالــی بــا صــدای حــاج عبدالرضــا هالــی، گــروه ســرود آوای احســان و گــروه ســرود میعــاد، روایتگــر دلدادگــی و ارادت کــودکان و نوجوانــان بــه اهل بیــت )ع) و اهتمــام آنــان و خانواده شــان بــه برگزاری هرچه پرشــکوه تر عــزای آل الله می باشــد. در ایــن نماهنــگ، زندگــی خانــواده ای روایــت می شــود کــه از قبــل محــرم، مشــغولند بــه تهیــه ملزومــات اقامــه عــزای آل الله و در ایــن راه از هیــچ چیــز دریــغ نمی کننــد.

مستند وارونه خوانی حقیقت/سانس3/ساعت 15:15/سالن 1

کارگردان: میثم پوررشیدی

خلاصه: بررســی مســتند چند گزاره همه گیر شــده در فضای مجازی در مورد پهلوی پــدر وپســر. راوی در ایــن مســتند چنــد گــزاره مشــهور در فضــای مجــازی در رابطــه بــا حکومــت پهلــوی را بررســی می کنــد، گزاره هایــی مثــل پیشــکش کــردن دختــری در ترکیــه توســط آتاتــورک بــه رضــا شــاه و جــواب منفــی او، ماجــرای نانوایــی کــه توســط رضاخــان بــه تنــور انداختــه شــد، ماجــرای قــدرت ارتــش رضــا شــاه، عــدم وجــود تــورم در دوره پهلــوی دوم، ســاخت راه آهــن در دوران رضــا خــان، آزادی سیاســی در دوران محمدرضــا و … .

مستند نیوجرسی /سانس3/ساعت 15:15/سالن 1

کارگردان: علی زهیری

خلاصه: روایتــی مســتند از مســائل پیــش آمــده حــول محور میدان بــار اهواز. یکی از متنفذین و سرمایه داران در شهر اهواز، میدان بار جدیدی دایــر می کنــد امــا بیشــتر خریــداران کمــاکان بــرای خریــد بــه میــدان قدیمــی مراجعــه می کننــد. ســرمایه دار متنفــذ برای اعمــال نظر خود بــه اســتفاده از رنــت و لابــی در سیســتم قضایــی متوســل شــده و در مقابــل هــم مطالبه گــری مــردم، کار را بــه دخالــت نماینــدگان مجلــس در ایــن مســئله می کشــاند.

 

مستند دنیای واقعی/سانس3/ساعت 15:15/سالن 1

کارگردان: سید محمدحسین حسینی

خلاصه: مســتندی در نقد غیر تخصصی بودن آموزش در دانشــگاه ها و موسســات عالــی. دانشــجویی از دانشــگاه گیــان کــه منتقــد غیرتخصصــی بــودن و مهــارت محــور نبــودن واحد هــای دانشگاهی ســت، بــا مصاحبــه بــا متخصصیــن و صاحــب نظــران ایــن مســئله، در پــی یافتــن پاســخ و راهــکار جامعــی بــرای حــل معضــات ایــن مســئله اســت.

 

نماهنگ سفیر امید/سانس3/ساعت 15:15/سالن 1

کارگردان: سید محمدحسین تقی حسینی

نوجوانــی در حیــن نــزاع پــدر و مــادرش، کفــش ورزشــی خــود را می پوشــد و راهــی مســابقات بیــن محلــه ای می شــود امــا مشــغله ذهنــی کــه پیــدا کــرده، باعث می شــود کــه تیــم حریــف بــه آن هــا گل بزنــد. یکــی ازخانم هــای محلــه متوجــه ایــن مســئله می شــود و بــه ســراغ خانــواده ایــن نوجــوان مــی رود و آن هــا را بــه تماشــای مســابقه پسرشــان دعــوت می کنــد. پســر نوجــوان بــا دیــدن پــدر و مــادر خــود امیــد پیــدا کــرده و موفــق می شــود دو گل بــه تیــم حریــف بزنــد و در نهایــت تیــم آن هــا برنــده از زمیــن بیــرون می آیــد.

مستند سه‌شنبه 14 جولای/ سانس4/ساعت18/سالن1

کارگردان: سید محمدجواد حسینی

خلاصه: درز اســناد مخــدوش هســته ای و تبلیغــات جهــت دار گروهــک تروریســتی مجاهدیــن ، باعــث اجمــاع غربی هــا علیــه ایــران و تحریــم 1381در خــارج از کشــور در ســال کشــور می شــود. در این مســتند ســرهنگ بازنشســته ای که به تحقیق و پژوهش در دفتر قدیمی خود مشــغول اســت، در جدیدترین پرونده تحقیقاتی خود با موضوع متقــن و حضــور ِ پرونــده هســته ای ایــران، ســعی دارد بــا اســتفاده از اســناد و مــدارک راویــان؛ ابعــاد گوناگــون ایــن مناقشــه بین المللــی را رمزگشــایی کنــد.

مستند هپکوتیزم/ سانس4/ساعت18/سالن1

کارگردان: علی ساروقی

خلاصه: علی بخشــی، کارگر شــرکت هپکو اراک، ســیر خصوصی ســازی این کارخانه را روایــت می کنــد. بــا آغــاز خصوصــی ســازی و تعطیلــی بخش ــهای مختلــف کارخانــه، کارگــران دســت به اعتراضــات پــی در پــی می زننــد. بــا رو شــدن دســت مدیــران خیانت ــکار و عــدم برخــورد دولــت دوازدهــم بــا آن هــا، کارگــران به خودکشــی و اعتیــاد روی آورده وعده ــای دیگــر بــه اتهــام اخــال در امنیــت عمومــی دســتگیر و بــه حبــس محکــوم می شــوند

 

داستانی کوتاه نانوا / سانس5/ ساعت20:15/سالن1

کارگردان: امیر داسارگر

خلاصه: رعنــا دختــری دانشجوســت کــه بــه دلایــل مختلــف خواســتگارهایش را رد کــرده. حــال خواســتگار جدیــدی بــرای رعنــا آمــده کــه نانواســت و تحصیــات عالــی نــدارد. جلســه خواســتگاری آغــاز می شــود و رعنــا کــه ظاهــرا جوابــش منفــی ایســت همــراه بــا خواســتگار بــرای صحبــت بــه اتــاق دیگــری می رونــد. خواســتگار و رعنــا مشــغول بــه صحبــت هســتند کــه متوجــه می شــوند لولــه منــزل همســایه طبقــه بــالا ترکیــده و آن هــا هــم منــزل نیســتند.

داستانی کوتاه هزار جان گرامی(خواستگاری) / سانس5/ ساعت20:15/سالن1

کارگردان: امیرحسین نوروزی

خلاصه: خــرده روایت هایــی داســتانی از واکنــش اقشــار مختلــف مــردم بــه شــهادت حــاج قاســم. در ایــن خــرده روایــت، داســتان خانــواده ای اهــوازی روایــت می شــود کــه دقیقــا در روزی کــه قــرار اســت بــرای دخترشــان خواســتگار بیایــد، خبــر شــهادت حــاج قاســم منتشــر می شــود و … .

داستانی کوتاه هزار جان گرامی (خادم) / سانس5/ ساعت20:15/سالن1

کارگردان: امیرحسین نوروزی

خلاصه: خــرده روایت هایــی داســتانی از واکنــش اقشــار مختلــف مــردم بــه شــهادت حــاج قاســم. در ایــن خــرده روایــت، خانــواده ای مشــهدی برای میزبانی از مســافرانی که برای تشــییع حاج قاســم به مشــهد آمده انــد، مهیــا می شــوند و … .

داستانی بلند بچه‌های دشت/ سانس5/ ساعت20:15/سالن1

کارگردان: اسماعیل مسعودی

خلاصه: رضــا نوجوانی ســت کــه پــدر و مــادرش معلــم هســتند و بــرای پرســتاری از مــادر بزرگــش، خانوادگــی از شــهر بــه روســتا مهاجــرت کرده انــد و مــادر و پــدرش درصــدد حــال انتقالــی گرفتــن بــه روســتا هســتند. رضــا کــه از تصمیــم آن هــا ناراضــی اســت، تــاش می کند کــه بــا انجــام اقدامــات خرابکارانــه از مدرســه اخراج شــده و به شــهر بــاز گــردد.

مستند زندگی… پس از مرگ / سانس2/ ساعت 13 / سالن2

کارگردان: عاطفه جعفری

خلاصه: ردی کــه درگیــر بیمــاری اعتیــاد بــوده بعــد از تجربــه مــرگ ، زندگــی دیگــری را آغــاز مــی کنــد و ایــن، شــروع زندگــی ای نــه تنهــا بــرای خود بلکــه بــرای دیگــران می شــود.

شیخ غلامرضا / سانس2/ ساعت 13 / سالن2

کارگردان: مهدی حیدری

ایــن مســتند بــه مقاومــت مــردم ارومیــه بــه رهبــری شــیخ غامرضــا حســنی در مقابــل حملــه بــا تانــک هــا به مســجد اعظم توســط رژیم پهلــوی می پــردازد.

تازه آباد / سانس2/ ساعت 13 / سالن2

کارگردان: عبداله نظری

یــک روحانــی اهــل بختیــاری بــا خانــواده بــه ثــاث رفتــه و همانجــا مانــدگار شــد. حــاج اقــا گرجــی اولیــن روحانــی مســتقر در ایــن شــهر کســی کــه بــا تمــام مــردم شــهر حتــی بــا تمــام مردم روســتاها ، ســنی و اهــل حــق بــاب رفاقــت گشــوده اســت.

خاطر جم / سانس3/ ساعت 15:15 / سالن2

کارگردان: آرمین گرجی راد

خاطــر ج کشــور در بازی هــای جــام جهانــی، ســرودی را می خواننــد. در ایــن نماهنــگ، همــه مــردم ایــران بــا عایــق و ســایق مختلــف، هــم دل و همــراه بــرای بــرد تیــم ملــی در بازی هــا دور هــم جمــع شــده اند.

میان این روزها ایستاده ام / سانس3/ ساعت 15:15 / سالن2

کارگردان:فرهاد درودگر

ایــن مســتند، روایتــی متفــاوت از زندگــی و فعالیــت آزادگان در دوران اســارت و بــا محوریــت زندگــی داوود میقانــی، یکــی از همــان آزادگان ســرافراز اســت. داوود میقانــی در دوران اســارت موفــق بــه فراگیــری ورزش جــودو می شــود و در بعــد از ایــام اســارت نیــز بــه بالاتریــن توفیقــات در ایــن ورزش دســت می یابــد.

بالی ماشی / سانس3/ ساعت 15:15 / سالن2

کارگردان:رامین مرتضایی

روایتــی از زندگــی و زمانــه مــادر شــهید شــجاع یعقوبــی، اهــل روســتای طبقــه ســر واقــع در اســتان گیــان. در ایــن مســتند بــرادر شــهید از مــادر و بی قراری هایــش بــرای فرزنــد شــهیدش می گویــد. مــادر شــهید نیــز بــا یــادآوری خاطــرات فرزنــدش و آخریــن دیدارشــان بــه بازگویــی زندگــی فرزنــد شــهیدش و بیــان خلقیــات او می پــردازد.

مادیون / سانس3/ ساعت 15:15 / سالن2

کارگردان: مرتضی اسفندیاری

خانــم فرزانــه رحیمــی بــه همــراه خانــواده اش، از شــهر بــه روســتای متروکــه ای بــه نــام یوقــان بــرج کــه خالــی از ســکنه اســت مهاجــرت کرده انــد و پــس از دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا مشــکات متعــدد، موفــق شــده اند کــه در ایــن روســتا یکــی از مراکــز مهــم تکثیر و پرورش اســب اصیل ترکمن را تاســیس کنند. خانم رحیمی در این مســتند مســائلی را بازگــو می کنــد کــه در صــورت حــل آنهــا، مهاجــرت معکــوس شــکل گرفتــه و روســتا از حالــت متروکــه بــودن خــارج می شــود.

چشم ایرانی / سانس4/ ساعت18/ سالن2

کارگردان: ساسان فلاح فر
روایتــی مســتند از حســن قائــدی، عــکاس و هنرمنــد ایرانــی کــه ســال های زیــادی از عمــر خــود را در جنگ هــای ســوریه و عــراق ســپری کــرده و موفــق بــه ثبــت تصاویــری خاصــی از ایــن وقایــع شــده اســت. وی در ایــن مســتند از مشــاهدات خــود در جنــگ تحمیلــی و نبــرد بــا داعــش در عــراق یــا ســوریه، صحبــت می کنــد.

سورجان / سانس4/ ساعت18/ سالن2

کارگردان: یوسف حسن زاد
کارآفرینی زاده روســتای خواجه ِ روایتی با محوریت فعالیت های جهادی و اقتصادی زهک در استان سیستان و بلوچستان به نام معصومه صبابکی. ِ شهرستانِاحمد خانــم صبابکــی بــا تاســیس کارگاه هــای پارچه بافــی و قالی بافــی متعدد در روســتاهای سیســتان، بــرای تعــداد زیــادی از بانــوان ســاکن در روســتاهای سیســتان، ایجــاد اشــتغال کــرده اســت. در ایــن مســتند، خانــم صبابکــی در خــال بیــان فعالیت هــای خــود بــه مشــکات و مســائل گریبان گیــر ســاکنان سیســتان اشــاره می کنــد. مشــکاتی همچــون خشکســالی، فقــر فرهنگــی، محرومیــت مــادی و … .

خراشاد / سانس5 / ساعت 20:15 / سالن2

کارگردان: احمد نیک‌فرجام

ِروایتــی مســتند از هنــر توبافــی و احیــای آن در روســتای خراشــاد واقــع در بیرجنــد ســال و فرامــوش 300اســتان خراســان جنوبــی. توبافــی هنــری قدیمــی بــا قدمــت شــده در بیرجنــد اســت کــه چندســالی اســت بــه همــت جمعــی از بانــوان روســتای خراشــاد نه تنها احیا شــد، بلکه به جهانیان معرفی شــده و خراشــاد در یونســکو به عنــوان تنهــا روســتای جهانــی هنــر توبافــی ثبــت گردیــده اســت. ایــن مســتند روایتگر ســختی های عبــور از ایــن مســیر، توســط ایــن بانــوان اســت.

انسان سازان / سانس5 / ساعت 20:15 / سالن2

کارگردان: مهدی رضای
روایتــی از زندگــی و فعالیت هــای ابوالقاســم پرداختــی خیــر مدرسه ســاز و عضو فقید مجمع خیرین مدرســه ســاز شــهر تهران و رئیــس مجمــع خیریــن مدرســه ســاز شــمیرانات اســت.

معلمی که سفیر شد / سانس5 / ساعت 20:15 / سالن2

کارگردان: م.فرج صالحی

روایتــی مســتند از شــهید حســن ایرلــو، ســفیر جمهوری اســامی ایــران در یمــن. شــهید حســن ایرلــو ســفیر ایــران در یمــن بــود کــه علــی رغــم تمامــی ســختی و محاصــره همــه جانبــه یمــن، بــه ایــن کشــور رفــت و مظلومیــت مــردم مظلــوم ایــن کشــور را بــرای جهانیــان فریــاد زد. در ایــن مســتند ســعی شــده کــه گوشــه ای از اقدامــات ایــن مجاهــد شــهید، بازگــو شــود.

 

هنرمند واحد / سانس 2 / ساعت 13 / سالن 3

کارگردان: محمد صالح حجت الاسلامی
برداشــتی مســتند از زندگــی و زمانــه هنــری حبیــب الله صادقــی، هنرمنــد و نقــاش جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی. اســتاد صادقــی از شــاگردان اســتاد فرشــچیان در هنرســتان و هانیبال الخاص در دانشــگاه هنرهای زیبا بودند که به همراه دوســتان خــود کانــون فرهنگــی انقــاب اســامی کــه امــروزه بــا نــام حــوزه هنــری شــناخته می شــود را تاســیس کردنــد.

دموکتاتور / سانس 2 / ساعت 13 / سالن 3

کارگردان:محمد حسین محمدی وال
روایتــی مســتند از تشــکیل حــزب رســتاخیر، جنجالی تریــن و پرحاشــیه ترین حــزب باعــث 40سیاســی ایــران در دوران پهلــوی. زمانــی کــه توســعه سیاســی ایــران در دهــه توســعه احــزاب و امیــدواری مــردم می شــود، مــرگ مشــکوک ناصــر عامــری، رییــس حــزب مــردم، امیــد مــردم بــرای توســعه سیاســی را مبــدل بــه ناامیــدی کــرده و زمینــه نگرانــی روزنامه نــگاران و منتقــدان حکومــت را فراهــم مــی آورد. دموکتاتــور روایــت کننــده ایــن ســیر اســت. ســیری کــه بــه تشــکیل حــزب رســتاخیز منجــر شــد و اثــرات مخربــی بــر اعتمــاد ملــی نســبت بــه حکومــت پهلــوی دوم باقــی گذاشــت.

 

مسیر رستگاری / سانس5 / ساعت 20:15 / سالن3

کارگردان: سید مهدی خیام الحسینی
محمد رســتگاری پرســتار و جانباز دوران دفاع مقدس اســت. او در بازدیــد از مناطــق جنگــی به مــرور خاطراتــش از عملیات هــا و ابتــکارات پزشکی در عرصه جنگ می پردازد. او که در روزگاری در جبهه های نبــرد علیــه رژیــم بعــث مجاهــدت می کــرد، بــا فرارســیدن اربعیــن حســینی راهــی عــراق شــده و به زائریــن اباعبدللــه خدمــت رســانی می کنــد.

دل نگران آهوها / سانس5 / ساعت 20:15 / سالن3

کارگردان: ایمان ایزی – ابراهیم زرقانی

داســتان حضــور فعــال از ارتفاعــات پرونــد کــوه تــا دشــت شــیر احمــد و کویــر خارتوران بــع روایت ســرمحیط بان نور محمدکاته می باشــد.