تقدیم نشان خادمی افتخاری شاهچراغ (ع) به همراه لباس خادمی، به پدر شهید روح الله عجمیان

تقدیم لباس و حمایل خادمی شاهچراغ(ع) توسط فرزند شهید «حسنعلی پورعیسی» از خدام شهید حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) به پدر شهید عجمیان از شهدای مدافع امنیت