با مردم از «سوژه» تا «جایزه»

جشــنواره عمار از همان نخستين دوره برگزارى، مردمى ســازى ســينما را به عنوان يك هدف و راهبرد در دستور كار خود قرار داد.

به گزارش «عمار فیلم»، دبیرخانه نهمین جشنواره عمار در کنار بخش رقابتى خود، در بخش جدیــد «فراخوان هاى مردمى» از تمام مؤسســات، تشــکل هاى مردمى و افراد حقیقى دعوت کرده است با مراجعه به سایت این جشنواره موضوعات و دغدغه هاى مد نظرشــان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانى که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده اند هدیه اى مادى یا معنوى اختصاص دهند.حجت الاســلام آل هاشم، شــیخ زکزاکى، امراالله احمدجو، کارگردان سریال روزى روزگارى، سوران پیامى کارآفرین مهابادى و قهرمان مستند «آفراندن»، خانواده شهید موســوى گردیزى، از رزمندگان افغانستانى دفاع مقدس، انجمن قرآنى خیرالبریه نهاوند، انجمن فرهنگى شــهید بهروز محمدى ایــذه و… از جمله افــراد و گروه هایى هســتند که فراخوان هاى خود را بــه دبیرخانه جشــنواره اعلام کردند. شاید در ابتداى اعلام این فراخوان کمتر کسى این میزان استقبال را از جانب مردم پیش بینى مى کرد، استقبالى که نشان دهنده میزان دغدغه مندى و مطالبه گرى مردم است و از سوى دیگر نشان دهنده جاى خالى خواست مردم در مدیوم سینماســت. به بهانه استقبال بى نظیر مردم از این فراخوان مردمى در گزارشى با مسئول فراخوان هاى مردمى این جشنواره محسن بهروزى خواه گفت و گو کرده ایــم و نگاهى به خاص ترین جوایز این فراخوان داشته ایم.

طرحى نو براى دورى از کلیشه در سینما

به اعتقاد بسیارى از کارشناسان یکى از معضلات اساســى در ســینماى ایران، دور بودن ســوژه و موضوع بســیارى از تولیدات سینمایى با مسائل جارى و تاریخى کشور است، براى جشنواره اى که مى خواهد نظم جدیدى را در این عرصه ایجاد کند، این مسئله محوریت دارد. طراحى سازمان سفارش و ســوژه یابى مى تواند راه ها و مقاصد جدیدترى را پیش روى سینماى کشور باز کند. بویژه اینکه اگر علاوه بر فعالان و نخبگان فرهنگى و سیاسى و نهادهــا و مراکز، عموم مردم نیز در طراحى این سازمان مشارکت کنند. یکى از عوامل نازایى در دو طیف غالب و حاکم بر هنر هفتم کشورمان یعنى سینماى بدنه و فیلم هاى شبه روشنفکرانه طى دو دهه اخیر، عدم شناخت و ارتباط با نیازهاى فرهنگى مخاطب بوده اســت. فقدانى که نتیجه اش در یک ســو، سترون ماندن بخش زیادى از محصولات و در نتیجه عدم اکران یا انتقال آن ها به جشنواره هاى خارجى و در سوى دیگر، انحطاط و سقوط روزافزون فیلم هاى تجارى است.

اگر مکانیســمى براى شناسایى انتظارات و خواســته هاى بخش ها و قشرهاى مختلف وجود داشت، شاید اوضاع سینماى ایران به گونه اى دیگر بود. ایجاد بخش جدیــد «فراخوان هــاى مردمى» و «پیشنهاد سوژه توسط مردم» در نهمین جشنواره مردمى فیلم عمار، گامى در راستاى تخفیف این معضل، از طریق تعاملى ساختن برگزارى جشنواره و تولید آثار در عرصه سینماست. مهم ترین کارکرد جشنواره ها، پویاســازى فرهنگ در سطح جامعه است. جشنواره ها وظیفه اى براى سفارش، تولید و توزیع آثار ندارند، بلکه تنها مى توانند شرایطى را فراهم کنند تا آنچه توســط هنرمندان یا اصحاب یک رشــته هنرى خلق مى شــود ظاهر و عامل پیوند و نزدیکى عامه مردم با خواص یک رشــته هنرى مى شوند. با این حال، چون یکى از معضلات اساسى در سینماى ایران، دور بودن سوژه و موضوع بســیارى از محصولات با مسائل جارى و تاریخى کشور است، براى جشنواره اى که مى خواهد نظم جدیدى را در این عرصه ایجاد کند این مســئله، محور قرار گرفته است.

 هدف؛ مردمى سازى سینما

جشــنواره عمار از همان نخستین دوره برگزارى، مردمى ســازى ســینما را به عنوان یک هدف و راهبرد در دستور کار خود قرار داد. محسن بهروزى خواه، مسئول فراخوان هاى مردمى جشنواره عمار درباره راه اندازى این فراخوان به خبرنگار ما توضیح مى دهــد: در آغاز راه، بخش توزیــع آثار و اکران جشنواره عمار کاملاً مردمى بود و وقتى فیلم ها به جشنواره مى آمد، شبکه توزیع و پخش فیلم ها در مدارس، مساجد و روستاها به صورت کاملاً مردمى انجام مى شد. در واقع مردم، داوطلب اکران این آثار مى شدند. به گفته او، بخش اعلام فراخوان جشــنواره عمار، همچون دیگر جشنواره ها توسط دبیرخانه انجام مى شد که موضوعاتى را متناسب با اهداف جشنواره انتخاب و به عنوان محور تولیدات به فیلمســازان اعلام مى شد.

وى خاطرنشان کرد: خواستیم قدم اول را در کاملاً مردمى شدن جشنواره عمار برداریم؛ بنابراین بخش فراخوان هاى مردمى به جشــنواره امسال اضافه شد. یعنى موضوع فراخوان، دغدغه و مسائل مردم باشد برهمین اساس خود مردم فراخوان هایشان را اعــلام کرده و به آثار برتــر جایزه مى دهند.کار دبیرخانه جشنواره فیلم عمار این است که آثار را مى پذیرد، داورى کند و آثار برگزیده را به فراخوان دهنده که مردم هســتند، اعلام مى کنند تا آن ها براى قدردانى از آثار برگزیده، مراســمى را برگزار کنند. بهروزى خواه مى گویــد: در دوره هاى قبلى، مردم مى گفتند که چرا درباره فلان موضوع یا مســئله، فیلمى ساخته نمى شــود یا فراخوانى داده نشده است. این مطالبه مردمى در حالى مطرح مى شد که هدف اصلى جشنواره فیلم عمار، پرداختن به مســائل جامعه بوده و هست تا دغدغه هاى مردم، سوژه فیلمســازان شــود و فاصله فیلمسازان با دغدغه هاى مردم کمتر شــود.در واقع هدف این است که این دغدغه ها از زبان مردم بیان شود.

جوایز معنوى متنوع

با وجــود اینکه امســال نخســتین دوره بخش فراخوان هاى مردمى جشــنواره عمار اســت،اما استقبال خوبى از آن صورت گرفته است. به گفته مســئول این بخش، تا الان حدود ۱۱۰ فراخوان مردمى داده شــده اســت. اگرچــه ۲۰ آذر ماه آخرین مهلت ثبت فراخوان هاى مردمى بود، ولى مردم بعد از این تاریخ هم مى توانســتند به سایت ammarfilm.ir مراجعه کرده و در قسمت ثبت فراخوان هاى مردمى، فراخوان شان را ثبت کنند. بهــروزى ادامه مى دهد: با توجه بــه اینکه تعداد فراخوان ها زیاد بوده، آثار بیشترى هم به جشنواره امسال رسیده است. هنوز آمار کلى از آثار رسیده نداریم چون تا زمان برگزارى جشنواره (۹ دى ماه) مهلت ارسال اثر براى بخش فراخوان هاى مردمى وجود دارد.

او درباره جذاب ترین فراخوان هاى مردمى مى گوید: اویس زکى خانى از شهرســتان کرج که خودش سوژه مســتند «اویس» بود و اهل روستاى ارنجه در کرج است، اعلام کرده هر فیلمسازى با موضوع گردشــگرى در اقتصاد مقاومتى فیلم بسازد یک هزار گردو به او هدیه مى دهد و اگر کســى درباره گردشــگرى با موضوع اقتصاد مقاومتى در ارنجه فیلم بسازد ۱۰ هزار گردو به او جایزه مى دهد.

بهروزى خواه یادآور مى شــود: شــیخ زکزاکى از نیجریه هم فراخوان داده اند که اگر کســى درباره حرکت اســلامى در آفریفا فیلم بسازد انگشترم را به او جایزه مى دهــم. در فراخوان دیگرى، مروت غفارى که یک معلم دغدغه مند از شهر ماه نشان زنجان است، اعلام کرده اگر فیلمسازى درباره نقد آموزش و پرورش در ایران و ارائه راهکارهایى براى برون رفت از مشکلات این حوزه فیلم بسازد، به او یک میلیون تومان جایزه مى دهد که برابر با نصف حقوق یک ماه این معلم است. جایزه تورقوزآباد هم یکى دیگر از فراخوان هاى مردمى است که براى اثر برتر در بخش مرگ بر آمریکا، جایزه جالبى دارد و اهالى روستاى تورقوزآباد یک قالیچه دستباف به اثر برگزیده مى دهند.

حرکتى رو به جلو براى مردمى شدن

مسئول بخش فراخوان هاى مردمى جشنواره عمار با بیان اینکه این بخش داراى موضوعات و جوایز متنوع و جالبى است، درباره نحوه اطلاع رسانى از این بخش جدید و اســتقبال خوب از آن توضیح مى دهد: جشنواره عمار با شبکه گسترده اکران هاى مردمى، طى ســال هاى اخیر در دل مردم جا باز کرده بود و بســیارى از مــردم و نهادهاى مردمى پیگیر فراخوان هاى جشــنواره بودند. ضمن اینکه چون بخش فراخوان هاى مردمــى، جدید بود با نهادهاى مردمى تماس مى گرفتیم و آن را معرفى مى کردیم. خوشــبختانه شاهد اســتقبال اقشار مختلف مردم از این بخش مردمى جشنواره بودیم. به باور بهروزى خواه، بخش فراخوان هاى مردمى جشــنواره حرکت رو به جلویى است تا جشنواره عمار کاملاً مردمى شــود، از اعلام فراخوان گرفته تا اکران آثار برگزیــده. امیدواریم همانطور که از نام جشــنواره فیلم عمار پیداست، مردمى بودن جشنواره در همه بخش ها گسترش یابد.

یادآور مى شــود دبیرخانه نهمین جشنواره عمار در کنــار بخــش رقابتى خــود، در بخش جدید «فراخوان هــاى مردمــى» از تمام مؤسســات، تشــکل هاى مردمى و افراد حقیقى دعوت کرده است با مراجعه به Ammarfilm.ir موضوعات و دغدغه هاى مد نظرشان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانى که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده اند هدیه اى مادى یا معنوى اختصاص دهند. براساس اعلام دبیرخانــه جشــنواره، فراخوان هایى که با رویکرد محتوایى این رویداد ســینمایى مطابقت دارند، در فراخوان نهایى اعلام خواهند شد. نهمین جشنواره مردمى فیلم «عمار» ۹ تا ۲۰ دى ماه در تهران و شهرهاى مختلف کشور برگزار مى شود.