2018-03-15

مادر ۷۵ ساله شهیدان فرجوانی گفت: شما در سینماسنگر برای خداوند کار می کنید و این کار کردن خستگی ندارد.

به گزارش «عمارفیلم»، مادر ۷۵ ساله شهیدان فرجوانی گفت: با تمام وجود برای تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها کار می‌کنم.

در این کلیپ کوتاه صحبت های مادر ۷۵ ساله شهیدان فرجوانی پیرامون برگزاری سینماسنگر و فعالیت های پشت جبهه در دوران دفاع مقدس سخنانی را بیان کرد.

سینماسنگر جشنواره عمار از ۱۵ اسفند الی ۵ فروردین در یادمانهای دفاع مقدس در راهیان نور برپا می شود.

   دریافت این کلیپ – ۷mb